Privacy verklaring

Zwangerschap en yoga, gevestigd aan de Silenestraat 20, 3053DA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Martine Swarttouw
Silenestraat 20
3053DA Rotterdam
0646274557

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwangerschap en yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, postcode, plaats, emailadres, telefoonnummer, uitgerekende bevallingsdatum, verloskundigenpraktijk, ervaren gezondheid tijdens de zwangerschap.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zwangerschap en yoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: ervaren gezondheid tijdens de zwangerschap.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwangerschap en yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor- en achternaam, adres, postcode, plaats: om een factuur voor de gevolgde zwangerschapsyogalessen op te stellen en een geboortekaartje te versturen;
 • Emailadres: om de factuur van de zwangerschapsyoga te mailen en een verzoek tot het schrijven van een review op facebook te sturen;
 • Telefoonnummer: om na online inschrijving contact op te nemen en de inhoud en start van de zwangerschapsyogalessen door te spreken;
 • Bevallingsdatum: om startmoment van zwangerschapsyogalessen te bepalen;
 • Verloskundigenpraktijk: om in geval van calamiteiten contact op te nemen;
 • Ervaren gezondheid tijdens de zwangerschap: om het lesprogramma aan te passen indien de gezondheid van de cursist hier aanleiding toe geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwangerschap & Yoga maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwangerschap & Yoga bewaart jouw gegevens voor de duur van onze overeenkomst. Voor de belastingwet dienen bepaalde gegevens bewaard te blijven voor de duur van 7 jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd.

Conform eisen belastingwet worden de facturen en de inschrijfformulieren bewaard voor een periode van 7 jaar. Hierbij gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adres, postcode, plaats;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bevallingsdatum;
 • Verloskundigenpraktijk;
 • Ervaren gezondheid tijdens de zwangerschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwangerschap en yoga verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Zwangerschap & Yoga zou dit alleen doen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en zal dan expliciet jouw toestemming vragen. Als zwangerschap & Yoga moet voldoen aan een wettelijke verplichting is het vragen van toestemming aan jou niet verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwangerschap en yoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zwangerschap & Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martine@zwangerschapenyoga.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Na ontvangst en bevestiging van ons zullen wij deze kopie direct verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mocht je geen kopie paspoort willen verzenden dan kun je een afspraak maken met Martine Swarttouw door te mailen naar martine@zwangerschapenyoga.nl om langs te komen en jouw paspoort te tonen.

Zwangerschap en yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwangerschap en yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met martine@zwangerschapenyoga.nl